Havadis16.com - 22 Ekim 2018, Pazartesi

Sarıbal: Bütçe nereye harcandı?

23 Mart 2015
Sarıbal: Bütçe nereye harcandı? için yorumlar kapalı
Sarıbal: Bütçe nereye harcandı?

CHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Orhan Sarıbal, bütçeden eğitim ve sağlığa ayrılan payın gittikçe düştüğünü, polis teşkilatına yapılan harcamaların askeri harcamaları da solladığını söyledi.

Seçim çalışmalarını CHP ilçe ve mahalle örgütlerini ziyaretleri ile sürdüren Orhan Sarıbal, halkın ödediği vergilerle oluşan bütçenin halkın yararına harcanmaktan çok uzak olduğunu ifade etti. 2014 yılı büt­çesin­den har­ca­nan 448 mil­yar liranın yüz­de 28’inin ge­nel ka­mu hiz­met­le­ri­ne gittiğine dikkati çeken Sarıbal, bü­yük açık­lar ve­ren Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) aktarılan kaynağın ise yüz­de 21’i bul­duğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar temsilcilerinin sık sık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SGK Genel Müdürlüğü dönemini topa tuttuklarını hatırlatan Sarıbal, bugün iktidarın bütçenin önemli kısmını SGK’ya daha doğrusu özel hastane zincirlerine ve ilaç endüstrisine aktardığına dikkat çekti. Ka­ra­yo­lu baş­ta ol­mak üze­re ulaş­tır­ma­ya, onun üs­tün­den mü­te­ah­hit­lere ayrılan kaynağın büt­çe­nin yüz­de 6’sı­nı bulduğuna işaret eden Orhan Sarıbal, sağ­lı­ğa ayrılan payın ise yüzde 5’i bile bulmadığına dikkati çekti.

POLİSE YAPILAN HARCAMALAR ARTTI

Her geçen gün kendini daha fazla hissettiren bas­kı­cı otoriter bir re­jim için po­lis har­ca­ma­la­rının tavan yaptığına dikkat çeken Sarıbal, “Askeri harcamalar  21 mil­yar lira dolayında iken po­li­sin­ki 23 mil­yar lira­yı geç­ti. Ha­ki ile ma­vinin top­lam büt­çe­den pa­yı yüz­de 10’u buluyor. Eği­tim har­ca­ma­la­rı ise yüzde 17 dolayında” dedi.

SGK’YA AKTIRALANLAR NEREYE GİDİYOR?

Fo­toğ­ra­fı da­ha iyi gö­re­bil­mek için, büt­çe­nin bir de kim­le­re har­can­dı­ğı pen­ce­re­sin­den bak­mak ge­rektiğini vurgulayan Sarıbal, şöyle devam etti: “SGK’­ya ak­ta­rı­lan yüz­de 21’lik pa­yın ora­dan özel has­ta­ne zin­cir­le­ri­ne, ilaç en­düs­tri­si­ne ak­tı­ğı; bura­dan sağ­lık-ilaç-me­di­kal en­düs­tri­de­ki yan­daş fir­ma­la­rın alabildiğince yararlandıkla­rı çok açık. Fai­ze her fır­sat­ta ver­yan­sın eden hükümetin büt­çe­si 2014’te 50 mil­yar lirayı buluyor. Ya­ni her 100 liranın 11 lirası içe­ri­de­ki ve dı­şa­rı­da­ki ran­ti­ye­le­re fa­iz ola­rak öden­di. 2014’de­ki 46 mil­yar liralık mal ve hiz­met alım­la­rın­dan kim­le­r yararlandı kimbilir. Sa­de­ce mü­te­ah­hit­le­re büt­çe­den ak­ta­rı­lan­lar 29 mil­yar lira ve bu­nun 11 mil­yar lirası yol ya­pı­mı­na gitti. Kö­mür, gı­da vb. da­ğı­tıp oy dev­şi­ren va­kıf­lar da­hil ol­mak üze­re bu ka­le­me büt­çe­den ak­tar­dık­la­rı kaynak 10 mil­yar lirayı geç­miş. Bü­tün bun­la­ra kar­şı­lık nü­fu­sun hâ­lâ yüz­de 25’inin ya­şa­dı­ğı, mil­li ge­li­rin yüz­de 10’u­nu ya­rat­ma­ya ça­ba­la­ya­rak ge­çin­me­ye ça­lı­şan ta­rı­m des­tek­le­ri, yüz­de 2’yi yani 9 milyar lirayı an­cak bu­lu­yor.”

7 Haziran’ın bu açıdan çok önemli olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Aday Adayı Orhan Sarıbal, bu iktidardan kurtulmanın Türkiye’nin kurtuluşu olacağını vurguladı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.